Informacja

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sanoku :
mgr inż. Paweł Patronik


Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Sanoku:

Inspektorzy Nadzoru Budowlanego w Sanoku:

mgr inż. Marek Hydzik
inż. Marek Synowiec
mgr inż. Karolina Kunda


OBSZAR DZIAŁANIA Powiat SANOCKI:
Gmina Miasta Sanoka – obsługuje mgr inż. Marek Hydzik
Gminy: Besko, Zarszyn, Gmina i Miasto Zagórz – obsługuje mgr inż. Karolina Kunda
Gminy: Sanok, Komańcza, Bukowsko, Tyrawa Wołoska – obsługuje inż. Marek Synowiec

Zakres Działania:

w ramach własności określonej ustawą Prawo budowlane
art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48. art. 49, art. 49a, art. 49b, art. 50, art. 50a, art. 51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, art. 59, art. 59a, art. 59b, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71 ust. 3, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. A, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

 1. kontrole obiektów istniejących i kontrole budów z urzędu na wniosek strony;
 2. prowadzenie z urzędu i na wniosek strony postępowań administracyjnych
  i wydawanie decyzji oraz postanowień w przypadku stwierdzenia:
  • budowy obiektu bez wymaganego pozwolenia,
  • budowy bez wymaganego zgłoszenia,
  • prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
  • prowadzenia robót budowlanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
  • prowadzenia robót budowlanych na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1,
  • prowadzenia robót budowlanych w sposób istotnie odbiegających
   od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź przepisach,
  • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia.
 3. przyjmowanie wniosków o udzielenie informacji, czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
 4. przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych;
 5. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych;
 6. wydawanie na wniosek inwestora pozwoleń na użytkowanie obiektów;
 7. prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych z urzędu i na wniosek stron;
 8. prowadzenie postępowania egzekucyjnego;
 9. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach katastrofy budowlanej;
 10. postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

Interesanci:

Załatwianie spraw w  Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sanoku przebiega zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Całość korespondencji kierowaną do PINB w Sanoku przyjmuje sekretariat. 
Podania  (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) oraz skargi i wnioski mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty, faksem lub dostarczone bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu lub wnoszone ustne do protokołu.

Każde pismo powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji (miejscowość, kod pocztowy, nr lokalu),
 • zakres żądania czy interwencji,
 • lokalizację obiektu budowlanego ( miejscowość, ulica, nr działki, właściciel/zarządca),
 • podpis.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na wniesione podania – pisma przesłane pocztą elektroniczną organu administracji publicznej pozostawia bez rozpoznania zgodnie z art. 63 § 1 Kpa.

Na wystąpienia, które nie zawierają powyższych elementów, PINB nie udziela odpowiedzi.

Podania w formie elektronicznej (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone wyłącznie na adres do doręczeń elektronicznych, którym w przypadku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sanoku jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl): /PINBSANOK/SkrytkaESP/

Powyższe nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail podany na niniejszej stronie internetowej w zakładce Kontakt

Terminy i procedury załatwienia sprawy:

Procedury i terminy załatwiania spraw zgodne są z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Uwaga!
Formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.


Stosowanie tych formularzy nie jest obowiązkowe !