Informacja

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sanoku :
mgr inż. Paweł Patronik


Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Sanoku:

Inspektorzy Nadzoru Budowlanego w Sanoku:

mgr inż. Marek Hydzik
inż. Marek Synowiec
mgr inż. Joanna Wojtowicz


OBSZAR DZIAŁANIA Powiat SANOCKI:
Gmina Miasta Sanoka, Gmina Bukowsko, obsługuje mgr inż. Marek Hydzik
Gminy: Besko, Zarszyn, Gmina i Miasto Zagórz – obsługuje mgr inż. Joanna Wojtowicz
Gminy: Sanok, Komańcza, Tyrawa Wołoska – obsługuje inż. Marek Synowiec

Zakres Działania:

w ramach własności określonej ustawą Prawo budowlane
art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48. art. 49, art. 49a, art. 49b, art. 50, art. 50a, art. 51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, art. 59, art. 59a, art. 59b, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71 ust. 3, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. A, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

 1. kontrole obiektów istniejących i kontrole budów z urzędu na wniosek strony;
 2. prowadzenie z urzędu i na wniosek strony postępowań administracyjnych
  i wydawanie decyzji oraz postanowień w przypadku stwierdzenia:
  • budowy obiektu bez wymaganego pozwolenia,
  • budowy bez wymaganego zgłoszenia,
  • prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
  • prowadzenia robót budowlanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
  • prowadzenia robót budowlanych na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1,
  • prowadzenia robót budowlanych w sposób istotnie odbiegających
   od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź przepisach,
  • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia.
 3. przyjmowanie wniosków o udzielenie informacji, czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
 4. przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych;
 5. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych;
 6. wydawanie na wniosek inwestora pozwoleń na użytkowanie obiektów;
 7. prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych z urzędu i na wniosek stron;
 8. prowadzenie postępowania egzekucyjnego;
 9. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach katastrofy budowlanej;
 10. postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

Interesanci:

Interesant zgłaszający się do tut. Inspektoratu powinien złożyć podanie
z wyjaśnieniem (opisem) sprawy, w której postępowanie chciałby wszcząć.
W podaniu należy podać imiona i nazwiska swoje i właściciela obiektu budowlanego
w sprawie której ma toczyć się postępowanie oraz adresy zamieszkania,
a także lokalizację obiektu budowlanego.
Podanie powinno być adresowane Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Sanoku.

Terminy i procedury załatwienia sprawy:

Procedury i terminy załatwiania spraw zgodne są z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Uwaga!
Formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.


Stosowanie tych formularzy nie jest obowiązkowe !